Przejdź do treści

Regulamin sklepu online

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KATARZYNA GACEK

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
 1. zasady korzystania ze Sklepu,
 2. sposoby składania zamówień,
 3. tryb zawierania umów,
 4. sposoby dostawy i płatności,
 5. procedurę odstąpienia od umowy,
 6. postępowanie reklamacyjne,
 7. informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
 8. postanowienia dotyczące praw autorskich,
 9. pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń,
 10. postanowienia końcowe.

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pomocą Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://katarzynagacek.pl/sklep

3. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą, prosimy o kontakt pod:

adresem: ul. Partyzantów 20, 32-590 Libiaż,

numerem telefonu: 721 650 810,

adresem mailowym: kontakt@katarzynagacek.pl

 

 1. DEFINICJE
  1. Kupującypodmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu, Konsument lub Przedsiębiorca,
  2. Konsumentosoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,
  4. Sprzedawca – Patrycja Puła z siedzibą ul. Wiśniowa 10, 21-200 Parczew, będący jednocześnie Administratorem Danych Osobowych,
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem: https://katarzynagacek.pl/sklep/regulamin-sklepu-online,
  6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://katarzynagacek.pl/sklep
  7. Koszyk element Sklepu, w którym są widoczne wybrane przez Kupującego Produkty,
  8. Produkt – usługa zakupiona lub dostępna w Sklepie,
  9. Konto – indywidualne konto Kupującego, zakładane w związku ze złożonym Zamówieniem. Są w nim przechowywane jego dane oraz inne informacje dotyczące złożonych zamówień,
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą  umowy sprzedaży,
  11. Formularz zamówienia – formularz Sklepu służący realizacji umowy sprzedaży.
  12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Sklep KatarzynaGacek.pl prowadzi sprzedaż dla Przedsiębiorców i Konsumentów.
  2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na terenie Polski.
  3. Umowa zawarta przez osobę fizyczną w celu, który można uznać za niezwiązany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z inną osobą wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową, podlega prawu państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
  4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
  5. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
  6. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
  7. Wszystkie ceny podawane w Sklepie KatarzynaGacek.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNIE

1. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest:

a) dostęp do Internetu,
b) posiadanie odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
c) posiadanie aktywnego adresu e-mail,
d) w przypadku, gdy Produkty są udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki.

   1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
   2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
   3. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu prawidłowego działania Sklepu.

 

 1. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE I USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Założenie konta w Sklepie jest bezpłatne.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAKUPÓW
  1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
  2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia na stronach Sklepu, wybór formy płatności i dokonanie zapłaty.
  3. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest:
   • wybrać Produkt poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj do koszyka,
   • zaktualizować Koszyk poprzez wpisanie kuponu rabatowego, jeżeli Kupujący taki posiada,
   • zaktualizować Koszyk, jeżeli Kupujący chce zwiększyć ilość zamówionych Produktów,
   • kliknąć przycisk Przejdź do kasy,
   • wypełnić Formularz zamówienia, w którym należy podać:
  4. imię i nazwisko,
  5. adres e-mail
  6. adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
   Opcjonalnie:
  7. nazwę firmy,
  8. NIP firmy.
   • zaakceptować Regulaminu Sklepu,
   • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę (klikając checkbox)
   • wybrać opcję płatności
   • kliknąć przycisk Kupuję i płacę,
   • kliknąć przycisk Kupuję i płacę,
   • wybrać formę płatności i sposób przesłania wybranego Produktu,
   • wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed terminem do odstąpienia od umowy,
   • dokonać zapłaty za pośrednictwem dostępnych form płatności.
  9. Każdy Kupujący wraz z zamówieniem, otrzymuje fakturę w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
  10. Wszelkie korekty Zamówienia Kupujący jest zobowiązany zgłosić na adres: kontakt@katarzynagacek.pl

 

 1. METODY PŁATNOŚCI I CENY PRODUKTÓW
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 1. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 2. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy,
 3. Kupujący jest zobowiązany uiścić należną kwotę za zakupiony Produkt w terminie 7 dni roboczych od dnia zakupu.
 4. W przypadku zwłoki w uiszczeniu zapłaty, o której mowa w punkcie powyżej, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 

 1. FORMY I CZAS DOSTAWY
  1. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
  2. Kontakt w sprawie realizacji wybranego Produktu następuje do 3 dni roboczych po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu).
  3. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się poprzez przesłanie Kupującemu pliku/linku do pobrania w wiadomości e-mail.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny (z zastrzeżeniem ust 6), składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres lub e-mail Sprzedawcy.
  2. Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Kupującym będącym Konsumentami.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, ale nie jest obowiązkowe korzystanie z tego formularza.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie do tego przewidzianym, Sprzedawca zwraca Kupującemu kwotę zakupu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od daty skutecznego poinformowania Sprzedawcy od odstąpienia.
  5. Zwrot płatności, o których mowa w punkcie powyższym, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
  6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia (czyli jego pobranie i otwarcie), rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę, o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 

 1. REKLAMACJA
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt zgodny z opisem.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@katarzynagacek.pl.
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Kupującego.
  4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko lub jego nazwę, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
  6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  7. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
  8. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

11. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Gacek, ul. Partyzantów 20, 32-590 Libiąż. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@katarzynagacek.pl Numer telefonu: 721 650 810 lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Twoje dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy i utrzymywania Konta Kupującego.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 5. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 6. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 9. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 10. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 11. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 12. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach https://katarzynagacek.pl — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 13. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 15. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
 16. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania firmą, dostawcę usługi mailingu (newslettera) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 17. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:

– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podałeś swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://katarzynagacek.pl/polityka-prywatnosci/

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może skorzystać ze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  4. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 01.06.2020
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
  3. O zmianach Regulaminu, dotychczasowi Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
  8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Imię i nazwisko/nazwa

Adres zamieszkania

________________

________________

________________

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

odstępuję od umowy ________________ nr ________________ zawartej dnia ________________ w ________________

 

Proszę o zwrot kwoty ________________ zł (słownie ________________złotych)

na konto nr ________________

 

 

Data: _______________________                                     Podpis: __________________

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

Imię i nazwisko/nazwa

Adres zamieszkania

________________

________________

________________

 

REKLAMACJA

 

Niniejszym składam reklamację na produkt: ________________, zakupiony w ramach umowy ________________ nr ________________ zawartej dnia ________________ w ________________w kwocie ________________.

 

Wada produktu polega na ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Została stwierdzona w dniu ________________.

 

W związku z niniejszą reklamacją wnoszę o*:

 • wymiany towaru na nowy
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ________________ (słownie: ________________) zł, i jednocześnie zwrot podanej kwoty na konto ________________________________/przekazem pocztowym na mój adres________________________________
 • odstąpienie od umowy.

 

Data: _______________________.                                    Podpis: __________________.

 

*niepotrzebne skreślić